De vennootschap en het huwelijk

Indien, je  gehuwd bent, onder het stelsel van “scheiding van goederen”, dan valt de vennootschap buiten de vereffening en verdeling, indien de vennootschap op naam staat van één van beide.

Indien je gehuwd bent, met het wettelijk stelsel: dienen we na te gaan of de vennootschap werd opgericht tijdens het huwelijk of voor het huwelijk.

De vennootschap werd opgericht tijdens het huwelijk.

Het principe is dat de vennootschap een ‘eigen entiteit’ is, een afzonderlijke rechtspersoon met een eigen vermogen, los van het gemeenschappelijk vermogen of van de eigen vermogens van de echtgenoten.

De aandelen: Ook al staan de aandelen, 100% op naam van één van de echtgenoten, toch zal er een verdeling moeten gebeuren van de vermogenswaarde van de aandelen. Bij de aandelen wordt er een onderscheid gemaakt tussen:

 • De lidmaatschapsrechten van de aandelen: is het recht om te bepalen wat er gebeurt met de vennootschap. Dit recht is enkel voorbehouden aan diegene, op wie zijn naam de aandelen staan. Dit gaat over beslissingen nemen m.b.t. de vennootschap bijvoorbeeld: bepaalde strategische keuzes, goedkeuring van de jaarrekening, uitbouw cliënteel, … Bij een echtscheiding blijven deze aandelen op naam staan van de echtgenoot/ aandeelhouder.
 • De vermogenswaarde van de aandelen: dit behoort toe aan het gemeenschappelijk vermogen en dit zal moeten gewaardeerd worden door een revisor of accountant. De echtgenoot/niet-aandeelhouder, heeft recht op de helft van de waarde van de aandelen.

De beroepsgoederen en het cliënteel zijn eigendom van de vennootschap. En kunnen dus niet verdeeld worden

Het loon dat voortkomt uit de vennootschap is gemeenschappelijk en behoort ook toe aan de huwgemeenschap zolang je gehuwd bent.

De vennootschap werd opgericht voor het huwelijk of met eigen middelen.

De aandelen zijn zowel wat de vermogenswaarde als de lidmaatschapsrechten eigendom van degene op wiens naam, de aandelen staan. Sinds het nieuwe huwelijksvermogensrecht is er hier echter wel een correctie opgekomen. Stel dat de echtgenoot zich een beperkt inkomen uitkeert en de rest laat oppotten in zijn vennootschap. Dan kan de andere echtgenoot een correctie maatregel vragen, zodat ze aanspraak kan maken op de helft van de gederfde inkomsten die het gemeenschappelijk vermogen toebehoren.

De beroepsgoederen en cliënteel blijven eigendom van de vennootschap.

Het loon dat voortkomt uit de vennootschap is gemeenschappelijk en behoort ook toe aan de huwgemeenschap.


Deel op


Blijf op de hoogte

Tips voor je scheiding of ouderschapsregeling in je mailbox? Abonneer je hier:

* verplicht veld

Bemiddelen versus Procederen?

Bemiddeling is zonder twijfel een goedkoper alternatief als een gerechtelijke procedure.

Hoe komt dit?

1. Bij bemiddeling, bemiddeling betalen jullie samen de bemiddelaar, ieder voor de helft. Bij een procedure op de rechtbank heeft ieder zijn eigen advocaat kosten.

2. De totale kostprijs van een bemiddelaar ligt lager dan dat van een advocaat. Dit heeft twee redenen, enerzijds is bemiddeling vrijgesteld van btw en anderzijds neemt een bemiddeling veel minder uren in beslag dan een gerechtelijke procedure.

Een voorbeeld : Stel dat zowel de bemiddelaar als advocaat 100 EUR per uur factureren.

 • Een bemiddeling neemt gemiddeld een 14 à 25 uren in beslag. Deze kost betalen jullie elk de helft.
 • Een gerechtelijke procedure zal minimaal 50 uren in beslag nemen aangezien een advocaat veel tijd dient te spenderen aan reistijd naar de rechtbank, wachttijden op de rechtbank, aanwezig zijn bij een gerechtelijke vereffening & verdeling bij de notaris, enz..

Naast de kostprijs, zijn er nog een aantal andere voordelen:

 • Bemiddeling = een snellere procedure – binnen enkele maanden is jullie volledige echtscheiding afgehandeld versus een procedure van minimaal 1 à 2 jaren
 • Bemiddeling = samen afspraken maken – samen met de bemiddelaar wordt er gezocht naar een goede oplossing van alle betrokken partijen versus de rechter die de beslissing voor jullie neemt
 • Bemiddeling = minder emotioneel uitputtend traject versus lange gerechtelijke procedure

 


Deel op


Blijf op de hoogte

Tips voor je scheiding of ouderschapsregeling in je mailbox? Abonneer je hier:

* verplicht veld

Onder welk huwelijksstelsel ben je getrouwd? En wat voor gevolgen heeft dit?

Iedereen die trouwt, valt onder een huwelijksstelsel. Wanneer jullie geen huwelijkscontract hebben afgesloten, is het wettelijk huwelijksstelsel van toepassing. Wanneer je wel een huwelijkscontract hebt afgesloten, is er keuze uit 2 stelsels met name “scheiding van goederen” of “algehele gemeenschap”

Wat betekenen deze 3 stelsel:

 

Het wettelijk stelsel

Betekent dat er 3 vermogens zijn. Het eigen vermogen van elke partner en het gemeenschappelijk of huwelijksvermogen. Het eigen vermogen: zijn al je bezittingen of schulden van voor het huwelijk, en alles wat je tijdens het huwelijk verkrijgt door schenking of erfenis. Het gemeenschappelijk of huwelijksvermogen: zijn al jullie inkomsten die jullie verwerven tijdens het huwelijk (beroepsinkomsten of huurinkomsten of andere inkomsten) dus ook inkomsten die voortkomen uit je eigen vermogen. Vb. je hebt een eigen huis die je verhuurt, de woning is eigen vermogen maar de eventuele huuropbrengsten zijn gemeenschappelijk.

Het stelsel van scheiding van goederen

Zijn alle goederen en alle inkomsten eigen, er is geen gemeenschappelijk vermogen uitgezonderd de gezinslasten en de belastingschulden zijn wel gemeenschappelijk. Dit stelsel wordt bijvoorbeeld gekozen als een van beide, zelfstandig is, om de andere te beschermen tegen schulden.

Het stelsel van gemeenschap van goederen

Zijn alle goederen en alle inkomsten gemeenschappelijk. Dit is het stelsel met de grootste solidariteit. Dit stelsel komt weinig voor.

 

Elk van deze huwelijksstelsels kan verder aangepast worden met kenmerken uit een ander stelsel. Ook wanneer je kiest voor het wettelijk stelsel, kan een huwelijkscontract  een meerwaarde zijn, bv. wanneer het koppel wil gaan bouwen op de bouwgrond waarvan één van hen eigenaar is of bij een stelsel van scheiding van goederen, kan er toch een beperkte gemeenschap gecreëerd worden, …

 

Bij een scheiding,  bepaalt het huwelijksstelsel, de regels rond de vereffening en verdeling.  Voor sommige mensen voelt dit niet eerlijk aan, door bijvoorbeeld jullie relationele geschiedenis of door gewijzigde omstandigheden in de loop van het huwelijk.

Als je gaat scheiden in onderlinge toestemming, kan je in onderling overleg afwijken van jullie huwelijksstelsel. Als bemiddelaar help ik jullie bij het vinden van een overeenkomst waarin jullie zich beiden, in kunnen vinden.


Deel op


Blijf op de hoogte

Tips voor je scheiding of ouderschapsregeling in je mailbox? Abonneer je hier:

* verplicht veld

De bemiddelaar: wat kan je ervan verwachten?

Bemiddeling is waarschijnlijk een van de oudste en meest natuurlijke manieren om conflicten op te lossen.

De rol van de bemiddelaar is tweeledig:

 

 

Als bemiddelaar informeer ik jullie over alle juridische aspecten van de betreffende materie bijvoorbeeld: echtscheiding, ouderschapsovereenkomst, .. zodat jullie goed geïnformeerd weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Daarnaast begeleid ik jullie in het vinden van een gemeenschappelijk gedragen oplossing, waarin het belang van jullie kinderen voorop staat. We zoeken naar lange termijn oplossingen, die mogelijke conflicten verhinderen.

 

Als bemiddelaar breng ik de communicatie terug op gang door rust en structuur te brengen in de besprekingen. Vaak loopt een conflict vast, omdat er gediscussieerd wordt vanuit standpunten. Jullie communicatie draait in cirkels. Als bemiddelaar breng ik in kaart waar het conflict werkelijk over gaat. De partijen worden aangemoedigd om empathisch naar elkaar te luisteren.

De bemiddelaar oordeelt niet, geeft geen advies. Als bemiddelaar werk ik voor alle partijen en waak ik over de belangen van de niet aanwezige betrokkenen, zoals kinderen, grootouders, …

Wat zijn de voordelen van bemiddeling bij familiale conflicten?

Bemiddeling bevordert de – vaak verstoorde – communicatie en voorkomt een verdere escalatie van het conflict. Er wordt naar elkaar geluisterd, op een serene en veilige manier. De behoeften en verlangens van alle betrokkenen komen aan bod.  Er komt naar boven wàt er precies speelt, welke ‘openstaande rekeningen’ er zijn, waar men zich niet erkend voelt of  waar onrecht werd aangedaan. Erkenning helpt om opnieuw in verbinding te komen en een dialoog op gang te brengen.  Samen met de bemiddelaar worden gemeenschappelijke belangen overlopen. De partijen gaan samen op zoek naar oplossingen. De relaties normaliseren. Daar waar deze helemaal verbroken was, komt men vaak weer ‘on speaking terms’. De dagdagelijkse rust kan terugkeren. En niet minder belangrijk : ook de innerlijke gemoedsrust.

De bemiddeling is vrijwillig. Wanneer de betrokkenen, of één van hen, geen meerwaarde zien in het proces, kan deze er op elk ogenblik uitstappen.

De bemiddeling is vertrouwelijk, de inhoud van wat wordt verteld en gedeeld blijft strikt binnen het bemiddelingskader. Bij het ondertekenen van het bemiddelingsprotocol, aan de start van de bemiddeling, verbinden alle betrokkenen zich tot het

.

De bemiddeling is sneller, eenvoudiger en aanzienlijk goedkoper dan wanneer geschillen via gerechtelijke stappen worden aangepakt. De kosten van de bemiddelaar worden gedeeld onder de betrokkenen.


Deel op


Blijf op de hoogte

Tips voor je scheiding of ouderschapsregeling in je mailbox? Abonneer je hier:

* verplicht veld

Wettelijk samenwonen: rechten en plichten

Wat houdt dat juist in, zo’n wettelijke samenwoning?

Koppels die samenwonen, kunnen een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor het gemeentebestuur. Wettelijke samenwoners kunnen bij de notaris ook een contract van wettelijke samenwoning afleggen, om bepaalde afspraken vast te leggen. Dit is niet verplicht, en er wordt in de praktijk weinig gebruik van gemaakt.

Wie gewoon op hetzelfde adres woont, zonder zo’n verklaring af te leggen, woont feitelijk samen.

De verklaring van wettelijke samenwoning geeft de samenwoners een bepaalde juridische bescherming. Deze bescherming en juridische gevolgen van een wettelijke samenwoning zijn echter vrij beperkt. Niet alle wettelijke samenwoners zijn zich daarvan voldoende bewust.

Het Burgerlijk Wetboek bevat een aantal bepalingen over de wettelijke samenwoning:

 • Bescherming van de gezinswoning: De gezinswoning kan niet op initiatief van een van de partners worden verkocht of met hypotheek bezwaard, ook al hoort de woning enkel aan die partner toe. De andere partner zal mee moeten tekenen. Deze bescherming is relatief echter, aangezien de wettelijke samenwoning op elk moment opzegbaar is (zie verder).
 • Bijdragen in de lasten van het samenwonen: net zoals binnen het huwelijk, moeten de partners in verhouding tot hun middelen bijdragen in de lasten van het samenwonen. Deze lasten omvatten ook de kosten voor de kinderen die van het gezin deel uitmaken.
 • De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de huishoudschulden: als een van de partners een dergelijke schuld aangaat, zijn beide partners aansprakelijk oor de terugbetaling ervan. Voorbeeld: een autolening, een lening voor de gezinswoning,….

Einde van de wettelijke samenwoning

De wettelijke samenwoning kan eenvoudig worden beëindigd door het afleggen van een verklaring op het gemeentebestuur. De partners kunnen die verklaring samen gaan afleggen, maar de verklaring van beëindiging kan ook worden gedaan door één van de partners. Hieraan zullen bepaalde kosten verbonden zijn, omdat de gemeente verplicht is de andere partner in kennis te stellen van de beëindiging.

Op het moment dat de verklaring wordt afgelegd, vervalt dus ook de bescherming van de gezinswoning.

Wat zijn zo de zaken die scheidende samenwoners moeten regelen? Hieronder de 2 voornaamste zaken:

1. Regeling over de gemeenschappelijke onroerende goederen

Hier zijn er 3 opties: of het onroerend goed wordt verkocht aan derden, of een van beide koopt het onroerend goed over of het onroerend goed wordt voorlopig in onverdeeldheid gehouden.

Vaak zal er nog een hypothecaire lening lopen op de woning. Hou er rekening mee dat ook hier het nodige moet worden geregeld, en dat de bank hierin ook best betrokken wordt.

2. Kosten en verblijfsregeling m.b.t de kinderen.

Wettelijk of feitelijk samenwonende ouders zijn niet verplicht een regeling over hun kinderen te treffen wanneer ze uit elkaar gaan. Nochtans is het goed om hierover duidelijke afspraken te hebben! Duidelijke afspraken vermijden conflicten. En voor wie een fiscaal co- ouderschap wil toepassen is het zelfs verplicht een geregistreerde of gehomologeerde overeenkomst af te sluiten.

Vaak leggen de ouders vrij weinig afspraken vast, en doen gewoon door met de verblijfs- en kostenregeling die in de praktijk min of meer vanzelf loopt. Dit kan een tijdje goed gaan, maar vaak komt de regeling in het gedrang wanneer er gewijzigde omstandigheden zijn. Een van de ouders krijgt een nieuwe partner of een van de ouders verhuist of de werksituatie wijzigt grondig. En plots staat de hele regeling op losse schroeven. Ook wat de kostenregeling betreft, kinderen worden duurder naarmate dat ze ouder worden of het inkomen van een van de ouders stijgt of daalt drastisch. Het is aangewezen om van meet af aan, de verdeling van de kosten op een professionele manier te laten berekenen. Zo is er een bestaande methodiek om op terug te vallen als de omstandigheden wijzigen vb. kinderen gaan op kot, … Daarnaast is het ook nuttig om jullie te laten adviseren m.b.t. de fiscaliteit om dit zo goed mogelijk voor beide ouders te optimaliseren. Een goede ouderschapsovereenkomst zorgt voor rust en duidelijkheid.

 


Deel op


Blijf op de hoogte

Tips voor je scheiding of ouderschapsregeling in je mailbox? Abonneer je hier:

* verplicht veld

Wat als het echt niet lukt om met de andere ouder overeen te komen?

Wat als het echt niet lukt om met de andere ouder overeen te komen?

Dan kan parallel ouderschap een oplossing bieden.

Er heerst een bepaald ideaalbeeld in onze maatschappij, dat je na de scheiding verder moet gaan als goede ouders, als een “team”. Je moet je emoties rond je ex-partner aan de kant zetten, en handelen als ouder. Je mag geen ruzie maken, maar je moet louter overeen komen in het belang van de kinderen.

Soms is de realiteit echter anders, en zijn de emoties rond de scheiding nog te vers, nog te diep. De verschillen in visie rond de opvoeding waren te groot, ze waren een strijd binnen de relatie, en uit elkaar gaan was noodzakelijk. Wanneer je overlegt omtrent de kinderen leidt het alleen maar tot meer frustratie en meer ruzie.

Het is belangrijk om deze ouders niet te veroordelen, het is echter wel belangrijk de oorzaak van het probleem te vinden. Sommigen zitten nog volop in hun rouwproces, voor anderen is de scheiding een traumatisch gebeuren geweest. Deze oorzaken zijn zeer uiteenlopend, het is dus belangrijk te communiceren wat je verhinderd een “goede” relatie aan te gaan.

Lieve Cottyn ontwikkelde een innovatieve aanpak, een aanpak die ouders handvatten geeft: het parallel of solo ouderschap. Ze zegt hierover:

“Wanneer samen ouder blijven te moeilijk wordt, ontlast ouders dan van deze taak. Als samen ouder blijven te emotioneel is en mensen overspoelt, waardoor ze niet als ouder denken, geef hen dan de ruimte om voor hun kind te kiezen. Laat vader met zijn kinderen bezig zijn als vader vanuit zijn visie, zijn prioriteiten, zijn wensen. En laat moeder met haar kinderen bezig zijn als moeder vanuit haar visie, haar prioriteiten en haar wensen.” (Lieve Cottyn)

In het parallel ouderschap ga je niet langer inzetten op het oplossen van het conflict tussen de ouders, maar worden ouders bewust dat ze vastzitten in een strijdpatroon, waar overleg en dialoog niet werkt.

De focus wordt verlegd van het ouderlijk conflict naar je eigen verantwoordelijkheid als ouder, en hoe je dat zou invullen. Jij hebt als enige invloed op je handelen. Wat wil ik mijn kind leren? Wat heeft mijn kind nodig?

Het houdt in dat je moet leren de verschillen in de opvoedingsstijl te aanvaarden. Je kan de andere ouder niet veranderen. Je leert bestaansrecht te geven aan de andere ouder, en aan zijn of haar verschillen.

Wie hier graag meer info over wenst, kan mij altijd vrijblijvend contacteren.


Deel op


Blijf op de hoogte

Tips voor je scheiding of ouderschapsregeling in je mailbox? Abonneer je hier:

* verplicht veld

Tips om conflicten bij een scheiding te voorkomen

Het kan lastig zijn om niet in een strijd te belanden met je ex-partner. Voor kinderen kan een strijd echter schadelijk zijn. Probeer om voor je kinderen een goede samenwerking op te bouwen met je ex-partner. Hieronder een aantal tips die helpen om voor je kind de samenwerking met de ander ouder, zo goed mogelijk te laten verlopen.

 

Maak goede afspraken

Maak goede en duidelijke afspraken met je ex-partner over de kinderen. Zodat jullie weten waar je aan toe bent en wat je van elkaar kan verwachten. Schakel eventueel een bemiddelaar in, om een ouderschapsovereenkomst op te maken. Doe er alles aan om rechtszaken te voorkomen en om uit een gevecht te blijven.

 

Zoek hulp voor jezelf

De relatie met je ex-partner is erg veranderd. Toch moet je blijven samenwerken voor je kinderen. Je kan steun vragen bij familie, vrienden, therapeut, psycholoog of een combinatie van beiden.

 

Praat respectvol met elkaar

Hou de onderlinge communicatie respectvol. Praat zonder verwijten, zonder oude koeien, zonder stemverheffing en zonder scheldwoorden. Laat elkaar uitspreken en luister naar elkaar. Stel vragen als je iets niet begrijpt.

 

Overleg als de kinderen er niet bij zijn

Praat met je ex-partner als je kinderen niet aanwezig zijn. Zeker als je iets moet uitpraten, hou de discussie waar die hoort, tussen volwassenen. Zorg er ook voor dat je je  kinderen niet bombardeert met vragen over de andere ouder.

 

Kijk naar signalen bij je kinderen

Als je veranderingen in gedrag, emoties of lichamelijke klachten bij je kind ziet dan kan dat een signaal zijn dat je kind spanningen ervaart. Let bijvoorbeeld op hoofdpijn, slaapproblemen, buikpijn, veel huilen, terugtrekken, veel boos, agressief enz. Ben je er van bewust dat de meeste kinderen veel spanningen ervaren in een periode van een scheiding. Ze zullen ups en downs hebben, maar de moeilijkheden zullen na verloop van tijd minder worden. Als het gedrag sterk verandert of verergert, dan is het belangrijk om hier aandacht voor te hebben.

 

Je hoeft niet wat betreft alles op 1 lijn te liggen

Het is belangrijk om met de andere ouder tot overeenstemming te komen over de grote opvoedkundige lijnen zoals schoolkeuze, studierichting, vrije tijdsbesteding van de kinderen maar over andere zaken hoef je niet het niet eens te zijn. Elke ouder heeft ruimte nodig om op te voeden op zijn of haar manier, zonder dat de ander zich ermee bemoeit. Allebei is het goed, ze zijn alleen verschillend.

 

Praat met respect over de andere ouder tegen je kinderen

Het is belangrijk om tegen je kinderen met respect over de andere ouder te praten.  En als je kinderen binnen gehoor afstand zijn, praat dan ook tegen anderen met respect over de andere ouder. Kinderen horen veel en krijgen veel mee, ook als het lijkt alsof ze spelen. Ben je ervan bewust dat de andere ouder een deel van je kinderen is. Door hem of haar te respecteren, is dat ook een manier om je kinderen te respecteren. Zo zorg je ervoor dat ze niet in een loyaliteitsconflict komen en het gevoel krijgen dat ze moeten kiezen tussen jou en de andere ouder.

 

Herken onverwerkte gevoelens

Als je veel moeite hebt met de scheiding, dan moet je dit eerst verwerken om daarna naar de toekomst te kunnen kijken en verder te gaan. De relatie met je ex-partner verandert helemaal, van intiem naar een meer zakelijke relatie. Nu ligt de focus altijd op de kinderen. Als je onverwerkte gevoelens hebt, doe hier iets mee en vraag hulp. Als jij dit doet hebben je kinderen hier heel veel baat bij.

 


Deel op


Blijf op de hoogte

Tips voor je scheiding of ouderschapsregeling in je mailbox? Abonneer je hier:

* verplicht veld

Wijzigingen registratiebelastingen 2022

Bij een scheiding, koopt een of beide partners vaak een nieuwe woning aan. Vanaf 1 januari wijzigen de registratiebelastingen. Hierbij de voornaamste wijzigingen op een rijtje…

 • Verlaging van het verkooprecht bij de aankoop van de enige eigen woning van 6% naar 3%
 • Bij de aankoop van de enige eigen woning is vanaf 1 januari 2022: 3% (voorheen 6%) registratiebelasting verschuldigd.
 • Deze wijziging geldt voor authentieke aankoopaktes die verleden worden vanaf 1 januari 2022.
 • Verhoging van het verkooprecht voor andere dan de enige eigen woning van 10% naar 12%
 • Het algemeen tarief voor de aankoop van andere dan de enige eigen woning, zoals een tweede eigendom of een bouwgrond, stijgt van 10 % naar 12%.
 • Dit hogere tarief van 12 procent treedt in werking vanaf 2022 en geldt concreet voor de aankopen waarvoor compromis gesloten wordt vanaf 2022.

 

 • De meeneembaarheid dooft uit

Meeneembaarheid betekent dat u de registratiebelasting ten belope van maximum 13.000 euro, dat u op een vorige woning betaald hebt, kunt aftrekken van het verkooprecht dat u op een volgende woning moet betalen. Deze meeneembaarheid dooft geleidelijk aan uit om volledig afgeschaft te worden met ingang van 1 januari 2024.

Concreet geldt tot en met 31 december 2023 voor een enige eigen woning als overgangsmaatregel de keuze:

 • ofwel kiest u voor de nieuwe tarieven (3% en 1%), zonder meeneembaarheid;
 • ofwel kiest u voor de oude tarieven (6 en 5%), met meeneembaarheid.

 

Ook het nieuwe algemeen tarief van 12 procent kan u nog gedurende 2 jaar combineren met de meeneembaarheid.

 • Verlenging van de termijn om een woning te verkopen, terwijl u een andere woning wilt aankopen

Voor de verminderde tarieven bij het aankopen van de enige gezinswoning is een van de voorwaarden dat u maar één woning mag bezitten. Als u nog een woning heeft, moet u die voortaan pas binnen de twee jaar verkopen. Op dit moment is die termijn nog één jaar.

 


Deel op


Blijf op de hoogte

Tips voor je scheiding of ouderschapsregeling in je mailbox? Abonneer je hier:

* verplicht veld

De Schip-aanpak

Afgelopen weekend heb ik een nieuwe opleiding gevolgd, namelijk: SCHIP-aanpak!

Als bemiddelaar was het een boeiende opleiding omdat wij geconfronteerd worden met de vele emoties die ervaren worden bij een echtscheiding : rouw – verlies – vertrouwensbreuk – boosheid – verdriet – etc …

 

Deze opleiding is erop gericht om terug verbinding te creeëren tussen de ex-partners om ervoor te zorgen dat zij hun ouderrol voor 100% kunnen uitoefenen met elkaar!

Door de focus te verleggen van het conflict tussen partijen naar het verlies, ontstaat er rust en is er ruimte voor het verwerkingsproces.

Er werden ons handvaten aangereikt om dit te bereiken.

 

Ga je zelf scheiden van je partner of zitten jullie in een scheiding en ervaar je veel conflict?

Neem dan gerust contact met ons op & we helpen je graag verder.


Deel op


Blijf op de hoogte

Tips voor je scheiding of ouderschapsregeling in je mailbox? Abonneer je hier:

* verplicht veld

Bird nesting

10 tot 20% van de gescheiden ouders doen aan ‘birdnesting‘.  Maar wat is het juist?

Birdnesting is een regeling, waarbij de kinderen permanent in het huis verblijven en de ouders beurtelings wisselen.

Meestal is birdnesting, een tijdelijke overgangsregeling tot een of beide ouders een vaste woonplaats heeft. Het heeft als voordeel dat

 • De kinderen meer geleidelijk, aan de nieuwe situatie kunnen wennen.
 • De mogelijke spanningen door het samenleven verdwijnen.
 • Als ouder ervaar jezelf de impact van het heen en weer verhuizen. Dit vergroot het inlevingsvermogen naar je kinderen toe.

Voor het welslagen van deze formule, is het cruciaal dat jullie nog in staat zijn om op een constructieve manier te communiceren. Er dienen immers veel praktische en financiële afspraken gemaakt te worden rond het huishouden en de kosten verdeling van de woning.

De ouders kiezen hier op langere termijn voornamelijk voor, om de impact van hun scheiding op de kinderen zo beperkt mogelijk te houden. De kinderen hoeven niet heen en weer te verhuizen en blijven in hun eigen vertrouwde omgeving. Dit zorgt voor stabiliteit.

 

Birdnesting is duur. In de meeste gevallen zijn er 3 woningen nodig, de gezinswoning en een aparte verblijfplaats voor elke ouder. Sommige ouders kiezen er voor om naast de gezinswoning, ook de andere woning beurtelings te delen. Hierdoor blijf je ook wel, constant met elkaar geconfronteerd, terwijl je door te scheiden meestal nood hebt aan meer afstand.

Belangrijk is dat je ook mogelijke nieuwe situaties pro actief doorspreekt, zoals een mogelijke, nieuwe partner kan die in de woning verblijven, hebben jullie elk een eigen slaapkamer, zijn er nog gemeenschappelijke gezinsmomenten, …vaste evaluatie momenten kunnen hierbij helpen.

De fiscus is nog niet helemaal mee in het verhaal van Bird nesting. Als gescheiden ouders heb je een groter fiscaal voordeel dan samenwonende ouders. De fiscus erkent deze regeling niet voor bird nesting.

Bemiddeling, kan jullie helpen om tot een goede regeling te komen.

Heb je hier vragen over? bemiddeling@annpattynbe.webhosting.be of 0475.86.40.57


Deel op


Blijf op de hoogte

Tips voor je scheiding of ouderschapsregeling in je mailbox? Abonneer je hier:

* verplicht veld